اسپرینکلر

اسپرینکلر نوعی نازل آبفشان است که در سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک آبی استفاده می شود .این نازل در مواقع حریق هنگام فعال شدن سیستم اطفاء حریق مانند دوش آب،  بر روی آتش و مواد سوختنی،  آب می پاشد. نحوه عملکرد اسپرینکلر به این ترتیب می باشد که به طور معمول در لوله های سیستم اطفاء حریق که منتهی به اسپرینکلر می باشند آب تحت فشار معین وجود دارد ، در خروجی اسپرینکلر ها نوعی حباب شیشه ای حساس به حرارت تعبیه شده که در درجه حرارت معینی مایع رنگی درون حباب منبسط شده و باعث شکستن شیشه حباب گردیده و راه آب باز می شود و آب به همانند دوش بر روی آتش ریخته می شود.

اسپرینکلرها انواع مختلفی دارند که بسته به نوع دارای سیستم عملکرد متفاوتی می باشند.

اسپرینکلر ها از نظر درجه حرارت عملکرد به درجه حرارت های مختلفی دسته بندی می شوند که این دسته بندی به نوع مایع درون حباب و درجه حرارت انبساط مایع بستگی دارد و با رنگ های مختلف ساخته و نشان داده می شوند .

 

ویدیوهای مترتبط با اسپرینکلر