بیوورسال

بیوورسال به صورت کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای دارا می باشد. بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها ،آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.
بیوورسال با خنثی کردن بیوورسال دوستدار محیط زیست، غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت می باشد و از ایجاد هرگونه خوردگی و صدمه به تاسیسات و تجهیزات جلوگیری می نماید. گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده خطرناک بک درافت جلوگیری نموده و امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین می کند.

آتش خاموش کن بیورسال ساخت کشور آلمان می باشد که خاموش کنده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن برای خاموش کردن آتش های پر حجم در فضای سه بعدی می باشد.

 

بیوورسال با قابلیت محصورکردن هیدروکربن ها آتش را بگونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از آن ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت .

درضمن بیوورسال پاک کننده قوی آلاینده های نفتی نیز می باشد